03.jpg

Chào mừng đến trang web về Chiến trang Đông Dương của Université du Québec à Montréal, UQÀM (Đại học Québec tại Montréal). Các nguồn tài liệu trực tuyến này có mục đích tạo ra một số công cụ để cho các chuyên gia, các giáo viên, các sinh viên và đọc giả có thể tìm hiểu và nghiên cứu sâu sắc khách quan hơn về chiến tranh. Dự án này được sự hỗ trợ tài chính của Hội nghiên cứu nhân văn học của Canada, và sự giúp đỡ tổ chức của UQÀM, đặc biệt là Khóa Lịch Sử và sự hợp tác của Thầy David Marr tại Australian National University. Cho dù Christopher Goscha là ngýời phụ trách dự án này, người khai sinh ra dự án là Nguyễn Phi Vân với sự giúp đỡ của Simon Abdela. Chúng tôi xin cảm õn rất nhiều sự tham gia của Jean-François Tremblay, Nathalie LavoieRené Lê Minh Cường của Trung tâm truyền thông của UQÀM.

Bởi vì dự án này vẫn đang tiến triển, cho nên nhiều phần của dụ án nhý trang Biên niên sự kiện và trang Tài liệu tham khảo vẫn chưa được hoàn thành. Nhưng chính vì các tài liệu trực tuyến có thể được cập nhật một cách dễ dàng và thường xuyên, chúng tôi đã quyết định đưa dự án lên trên mạng và hy vọng sẽ được giúp đỡ đọc giả. Tuy niên, chung tôi sẽ rất cảm õn nếu cần sự bổ xung hay sửa đổi có mục đích tiến bộ dự án này. Hãy viết cho Christopher Goscha (trang web): goscha.christopher@uqam.ca.