04.jpg

Biên niên sự kiện tóm tắt

Biên niên sự kiện tóm tắt để độc giả tìm hiểu sơ qua chiến tranh đã diễn ra như thế nào (sự kiện chính trị = sự kiện chính trị, quân sự = quân sự, quốc tế = quốc tế). Nếu muốn thêm chi tiết, hãy xem tư liệu tham khảo.