01.jpg

Tư liệu tham khảo

booksMục đích trang tư liệu tham khảo là trình bày cho các nhà nghiên cứu, giáo viên, sinh viên và đọc giả các tư liệu đã được xuất bản về cuộc Chiến trang Đông Dương về mỗi phương mặt và mỗi bên. Chúng tôi đã tập hợp các tư liệu bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh. Bởi vì là một công việc đang phát triển, chúng tôi đã tập trung các tư liệu theo hai hướng:

  1. các tư liệu bằng tiếng Việt được xuất bản trong các khung cảnh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Nhà Nước Quốc Gia Việt Nam,
  2. các tư liệu phần lớn là bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh được xuất bản từ năm 2003 cho đến bây giờ, để không lập lại công việc của Alain Ruscio trong La Bibliographie de la Guerre d'Indochine (Indes savantes, 2002).

Trong tương lai, chúng tôi hy vọng có khả năng tập hợp tất cả các tư liệu bằng ba thứ tiếng đã được xuất bản trước hay sau 2003. Tất nhiên, còn rất nhiều công việc phải làm để được đặt mục đích này. Một nguồn rất quý trình bày các tự liệu tham khảo khác được Edwin Moise tạo ra trên liên kết này.