02.jpg

Hình ảnh

Xin cảm ơn ông Wilfred Burchett, ông Philippe Devillers (Bộ sưu tập Krull), ông Franz Faber, ông Serge Laroche và ông Paul Villatoux đã cho phép đưa lên những tấm ảnh này. Các bản sao bị cấm.

bộ sưu tập Burchett

bộ sưu tập Faber

bộ sưu tập Krull

bộ sưu tập Laroche

bộ sưu tập Villatoux