01.jpg

Từ điển chiến tranh

tags
dictionnaire

Từ điển trực tuyến về Chiến tranh Đông Dương đã được xuất bản dưới tên Historical Dictionary of the Indochina War: An International and Interdisciplinary Approach (1945-1954), Honolulu, University of Hawaii/Cophenhagen, Nordic Institute of Asian Studies, 2011, pp. 600. Từ điển gồm hơn 1,500 từ liên quan đến các nhân vật, các địa điểm, các sự kiện và chủ đề lịch sử về Chiến tranh Dông Dương (1945-1954). Phạm vi của từ điển còn rộng rãi hơn nữa vì có một khía cạnh quốc tế, đa ngành, xã hội và văn hóa.

Hãy nhập từ tìm kiến có dấu hay không dấu. Cho dù cơ sở dữ liệu bằng tiếng Anh, có một số từ được lưu theo tên gốc bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Việt.

Từ điển được đưa lên trực tuyến được phép đặc biệt của Nordic Institute of Asian Studies trong mục đích nghiên cứu. Các bản sao bị cấm.