02.jpg

Biên niên sự kiên

Biên niên sự kiện có hai phương mặt để trình bày các sự kiện liên quan đến lịch sử Chiến tranh Đông Dương:

timeline

Thứ nhất, chúng tôi trình bầy một biên niên sự kiện tóm tắt để độc giả tìm hiểu sơ qua chiến tranh đã diễn ra như thế nào.

chronologie

Thứ hai là một cơ sở dữ liệu, đọc giả có thể duyệt qua nhiều cách để có một sự hiểu biết sâu sắc hơn.